Ogłoszenie

                                                                                                                                                                                                                          

Ogłoszenia do pobrania w formacie pdf

 

 Реклама українською мовою                  Аб'яву ў беларускім                  Объявление на русском                         Announcement in English


განცხადება ქართული                     Հայտարարություն է հայերեն լեզվով                        Azərbaycan Elanın

 

Anunt în limba română                      Announcement in Kyrgyz language                     Қазақ тілінде хабарлама

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Fundator Programu

oraz
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Administrator Program

 

ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów

z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu,

Kazachstanu i Kirgistanu

na stypendia im. Lane'a Kirklanda do Polski

w roku akademickim 2016/2017

 

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.
Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.


W Programie obowiązuje zasada wzajemnego szacunku,
bez względu na kraj pochodzenia.

 

DZIEDZINY:

  • Ekonomia i zarządzanie
  • Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja)
  • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
  • Prawo
  • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
  • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
  • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

Praca dyplomowa pisana w ramach stypendium może mieć charakter naukowy lub praktyczny (w tym przypadku praca dyplomowa powinna zawierać wstęp naukowy).

 

KANDYDACI:

W roku akademickim 2016/2017 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

  • eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
  • przedsiębiorcy, menedżerowie
  • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
  • nauczyciele akademiccy
  • dziennikarze.

 

KRYTERIA FORMALNE:

  • Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda).
  • Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra).
  • Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat).
  • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata.
  • Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej lub znajomość języka angielskiego w przypadku wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku (w takim przypadku akceptowana jest podstawowa  znajomość języka polskiego). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej obowiązuje znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1 (praca pisana po polsku) oraz co najmniej A1 (praca pisana po angielsku).

 

 PREFERENCJE:

  • Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
  • Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
  • Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:
       •    ankieta danych personalnych
       •    projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Kirklanda wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami).
2.    Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub społecznym (wypełnione według wzoru w języku polskim,
angielskim lub rosyjskim) wysłane drogą elektroniczną na adres kirkland@kirkland.edu.pl.
3.    Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

 

REKRUTACJA:

Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków
III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowany termin  13–30.04.2016)

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana e-mailem w czerwcu 2016.

 

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://www.kirkland.edu.pl/pl/formularz-zgloszeniowy
Należy go wypełnić w trybie on-line.
Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres biura Programu.

Listy referencyjne oraz kopie dyplomu należy zeskanować i wysłać na adres: kirkland@kirkland.edu.pl


Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia Kirklanda upływa:

1 marca 2016 r.

Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.


WARUNKI FINANSOWE:

Stypendium: około 1800 PLN miesięcznie. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski i koszt wizy.

 

PROGRAM STYPENDIUM:

  • Inauguracja Programu (połowa września 2016)
  • Kurs przygotowawczo-informacyjny (10 dni)
  • Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w największych polskich ośrodkach akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin
  • Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych
  • Cztery zjazdy wszystkich stypendystów
  • Zajęcia z zakresu animacji liderów i indywidualnego rozwoju
  • Staż zawodowy (minimum 2 tygodnie) zwykle na zakończenie programu akademickiego
  • Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2017 w Warszawie)

 

 

OGŁOSZENIA W WERSJI PDF

Ogłoszenie w języku angielskim

Ogłoszenie w języku azerskim

Ogłoszenie w języku białoruskim

Ogłoszenie w języku gruzińskim

Ogłoszenie w języku kazachskim

Ogłoszenie w języku kirgiskim

Ogłoszenie w języku ormiańskim

Ogłoszenie w języku polskim

Ogłoszenie w języku rosyjskim

Ogłoszenie w języku rumuńskim

Ogłoszenie w języku ukraińskim

 

 

 

 

 

W Programie obowiązuje zasada wzajemnego szacunku,
bez względu na kraj pochodzenia.