facebook_page_plugin

O programie

Program Kirklanda oferuje stypendia na dwusemestralne studia doskonalące na polskich uczelniach. O stypendium mogą się ubiegać posiadający wyższe wykształcenie młodzi liderzy z 9 krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji i Ukrainy zainteresowani rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

Program Kirkland Research

W 2016 roku utworzona została nowa ścieżka naukowa w ramach Kirklanda - Program Kirkland Research - będącą odpowiedzią na potrzebę krótkoterminowych staży badawczo-naukowych dla osób mających już ugruntowaną pozycję naukową.

Nasi Absolwenci

Mamy już niemal 800 absolwentów! Ekspertów, menadżerów, naukowców, chetnych do współpracy i dzielenia się swoim doświadczeniem. Informacje o Absolwentach można znaleźć w stale rozwijanej Bazie Eksperckiej Absolwentów Programu.  

Patron Programu

Lane Kirkland urodził się 12 marca 1922 r. w Camden w Południowej Karolinie. W roku 1948, po ukończeniu studiów, podjął pracę w American Federation of Labor (AFL). Szybko stał się znany z wyrazistości światopoglądu i z dobrego pióra - z jego ekspertyz i rad korzystali czołowi politycy, jak Lyndon Johnson, Harry Truman, John Kennedy, Ronald Reagan, czy Henry Kissinger i Allan Greenspan.

Zasady rekrutacji

________________________________________________________________________________________

Konkurs na stypendia im. Lane’a Kirklanda ogłaszany jest zazwyczaj na przełomie listopada i grudnia, zaś termin zgłoszeń upływa w marcu. Informacja o konkursie dostępna jest na stronie internetowej Programu i na facebooku, na stronach Programu: www.kirkland.edu.pl i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: www.pafw.pl, a także na stronach polskich placówek dyplomatycznych w krajach objętych Programem i na stronach zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych.

O stypendium mogą się ubiegać posiadający wyższe wykształcenie młodzi liderzy z 9 krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji i Ukrainy zainteresowani rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

Do udziału w Programie zaproszeni są przede wszystkim:

 • nauczyciele akademiccy
 • eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
 • przedsiębiorcy, menedżerowie
 • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
 • dziennikarze

Na stronie Programu znajduje się e-formularz, który należy wypełnić on-line w języku polskim lub angielskim przed terminem wskazanym w ogłoszeniu.

________________________________________________________________________________________

PRZYKŁADOWY FORMULARZ W PDF

________________________________________________________________________________________

Skany dyplomów i pozostałych wymaganych dokumentów kandydaci przesyłają e-mailem na adres podany w ogłoszeniu. Jedynym dokumentem, jaki należy wysłać pocztą jest podpisane potwierdzenie rejestracji formularza wraz ze zdjęciem. Adres korespondencyjny:

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda
Fundacja Liderzy Przemian
Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
02-304 Warszawa

Najlepsi kandydaci wybierani są w trzyetapowym procesie selekcji:

I etap – ocena spełnienia wymogów formalnych, które są następujące:

 • obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda
 • wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra/specjalista)
 • wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
 • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej obowiązuje znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1.
 • Dla kandydatów spoza Ukrainy i Białorusi możliwa jest opcja studiowania w języku angielskim (poziom znajomości min. B1) pod warunkiem wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku. W takim przypadku akceptowana jest podstawowa znajomość języka polskiego ( A1).

Ponadto tematyka badań powinna zgodna z następującymi dziedzinami:

 • ekonomia i zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja)
 • administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • administracja biznesu
 • prawo
 • nauki społeczne
 • nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

II etap – ocena wniosków stypendialnych kandydatów

Jednym z elementów formularza zgłoszeniowego jest tzw. projekt pobytu, czyli rodzaj listu motywacyjnego zawierający:

 • Główny cel stypendium
 • Umiejscowienie tematyki projektu w kontekście doświadczeń zawodowych (naukowych) kandydata
 • Proponowany program i miejsce studiów w Polsce
 • Proponowany charakter stażu zawodowego i typ instytucji, w której kandydat chciałby go odbywać
 • Znaczenie projektu stypendialnego dla: dziedziny reprezentowanej przez kandydata, instytucji macierzystej, kraju i własnej kariery zawodowej (naukowej)
 • Uzasadnienie udziału w Programie Kirklanda (wpływ pobytu w Polsce na realizację projektu)
 • Plany związane z ukończeniem proponowanego projektu
 • Projekty te oceniane są przez specjalistów reprezentujących daną dziedzinę. Spośród osób ocenionych na ocenę bardzo dobrą i dobrą komisja kwalifikacyjna wybiera kandydatów zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne.

III etap – rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w Ambasadach RP (np. w Kijowie, Mińsku, Tbilisi) lub w Konsulatach RP. Rozmowy prowadzone są przez Komisję Kwalifikacyjną zatwierdzoną przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. w języku polskim lub angielskim (w przypadku deklaracji studiów w tym języku).
Informacja o nominacjach na stypendia oraz informacja dla kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani na stypendia w danym roku wysyłana jest w maju pocztą elektroniczną.

 

 ________________________________________________________________________________________

REGULAMIN Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

CELE I HISTORIA PROGRAMU 

FAQ

Administrator Programu

Fundacja Liderzy Przemian została powołana do życia w lutym 2016 r. z zadaniem administrowania dwoma, działającymi od lat, programami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności –Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland.

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA.

 

Kirkland logo new 2018 bottom1

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search